Blogs

Epson DX7450 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX7450 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX7450 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson TX525FW lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX525FW bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX525FW service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson NX430 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX430 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX430 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX6000 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX6000 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX6000 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson ET-2650 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson ET-2650 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson ET-2650 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC